Úvodní stranaUstájeníFotogalerieVzorová smlouvaNapsali o násKoně k prodeji


Smlouva o ustájení koně

uzavřená mezi

pronajímatelem stáje:

Účetnictví Daně Audit,v.o.s.
Těšovice 7, Prachatice 383 01,
IČO: 49018591
DIČ: CZ49018591
Zastoupený Ing. Josefem Pařenicou
dále jen pronajímatel

a majitelem koně

dále jen majitel

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je ustájení koně …………. v péči ošetřovatelů pronajímatele v jezdeckém středisku Sulice a to od ………………

II. Cena

Za ustájení se u nás platí dohodnutá měsíční sazba, kterou lze po dohodě rozúčtovat na jednotlivé krmné dny. Tato částka zahrnuje náklady na běžnou péči - krmení, ustájení, stálý dozor, místování a využívání vyhrazených prostor jezdeckého střediska Sulice. Částka je splatná do 1.dne běžného měsíce (platba předem). Kauce ve výši jedné měsíční platby bude uhrazena nájemcem zároveň s první platbou. Kauce bude nájemci vrácena zpět a to do k datu ukončení smlouvy a po vypořádání všech finančních závazků vůči pronajímateli stáje. Platby budou poukazovány na běžný účet číslo 19-1563980297/0100, vedený u Komerční banky, a.s.. Po obdržení úhrady bude vystaven daňový doklad.
V případě neuhrazení 2 měsíčních plateb se stává ustájený kůň majetkem pronajímatele.
Výpovědní lhůta ze strany pronajímatele stáje nebo majitele koně činí dva měsíce a začíná prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.

III. Povinnosti smluvních stran

Povinnosti majitele koně:

  1. Předá koně s platným veterinárním osvědčení a upozorní pronajímatele stáje na případné charakterové nebo jiné zvláštnosti koně
  2. Nese náklady na veterinární péči, kování a pojištění koně.

Povinnosti pronajímatele stáje

  1. Zajistí řádné ustájení, krmení a ošetřování koně
  2. Neprodleně informuje majitele o případném onemocnění nebo úraze koně.
  3. V případě pronajímatelem nezaviněného zranění či onemocnění koně nenese tento zodpovědnost za úraz či úhyn koně.

IV. Další ustanovení

Majitel koně potvrzuje, že byl seznámen s chodem jezdeckého střediska Sulice, užívanými prostorami, a že ustájil koně ve stájích jezdeckého střediska Sulice na vlastní riziko a zodpovědnost.

V Sulicích, dne

……………………………… ………………………………

Majitel Pronajímatel


Ing. Josef Pařenica, Účetnictví Daně Audit v.o.s., Sulice, Jesenice u Prahy, mapa, tel.: +420 602 268 038, e-mail: parenica@uda.cz